พุทธพจน์อ้างอิงในธรรมบรรยายวันที่ 4

Mano-pubbangama dhamma,
mano-settha, mano-mayā.
Manasa ce padutthena
bhasati va karoti va,
tato nam dukkhamanveti
cakkam'va vahato padam.


Mano-pubbangama dhamma,
mano-settha, mano-mayā.
Manasa ce pasannena
bhasati va karoti va,
tato nam sukhamanveti
chaya'va anapayini.

--Dhammapada, I. 1 & 2.

Mind precedes all phenomena,
mind matters most, everything is mind-made.
If with an impure mind
one performs any action of speech or body,
then suffering will follow that person
as the cartwheel follows the foot of the draught
animal.

Mind precedes all phenomena,
mind matters most, everything is mind-made.
If with a pure mind
one performs any action of speech or body,
then happiness will follow that person
as a shadow that never departs.


Idha tappati, pecca tappati,
papakari ubhayattha tappati.
Papam me katan'ti tappati,

bhiyyo tappati duggatim gato.

Idha nandati, pecca nandati,
katapunno ubhayattha nandati.
Punnam me katan'ti nandati,

bhiyyo nandati suggatim gato.

--Dammapada, I. 17 &18.

Agony now, agony hereafter,
the wrong-doer suffers agony in both worlds.
Agonized now by the knowledge that he has
done wrong,
he suffers more agony, gone to a state of woe.

Rejoicing now, rejoicing hereafter,
the doer of wholesome actions rejoices in both worlds.
Rejoicing now in the knowledge that he has acted
rightly,
he rejoices more, gone to a state of bliss.