ทานบารมี

เพื่อให้การเผยแพร่ธรรมะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ การฝึกอบรมการดำเนินงานของศูนย์ต่างๆจึงดำเนินไปด้วยเงินบริจาคแต่เพียงอย่างเดียว ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ดำเนินงานล้วนไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จากการจัดการฝึกอบรมนี้ ดังนั้นธรรมะจึงเผยแพร่ออกไปได้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ทานเป็นภาษาบาลี แปลว่า การให้ หรือ ความเอื้ออาทร ทานเป็นหนึ่งบารมีทั้งสิบ การให้ทานทำให้นู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว

ทานคือการสละให้ เป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ อย่างที่ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเคยกล่าวไว้ว่า "เจตนาหลักของการให้ คือการนึกถึงผลประโยชน์และความผาสุกของปวงชนเป็นใหญ่" ผู้ที่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของวิปัสสนาบริจาคทานด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพ้นทุกข์ โดยคำนึงถึงผลอันสูงสุดคือให้พ้นจากตัณหา ปฏิฆะ และอวิชชา

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้กล่าวถึงธรรมทานว่า

As one progresses on the path, one keeps developing different pāramis - qualities which helps one to cross the ocean of life and death. When these pāramis are fulfilled, it becomes easy to reach the final goal.

Dāna is a very important pāramī. And, according to the words of the Enlightened One, the dāna of Dhamma is the greatest of all.

Why is it the greatest? Let us understand. According to the law of nature, the seed that we sow will give fruits, many fruits and each fruit will contain the same type of seed. If we give dāna of food, then the fruit will be that we will get sufficient food in our present life and future lives.

According to the same law of nature, whatever type of dāna you give, you will get that type of fruit in the future in a greater quantity. When you give the dāna of Dhamma, the fruit that you will get is a greater quantity of Dhamma.

As a result, one becomes stronger and stronger in Dhamma which helps one to reach the final goal. That is why the Enlightened One said that, "The dāna of Dhamma is the greatest dāna."


บริจาคให้กับศูนย์ฯ หรือหลักสูตรต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในปัจจุบันเพียงเท่านั้น หากแต่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์นานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน หรือนานต่อไปอีกหลายศตวรรษ

ศิษย์เก่าสามารถบริจาคได้โดยไปที่ เว็บไซต์ของศูนย์ใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการระหว่างประเทศ

มีองค์กรวิปัสสนาหลายแห่งที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์และนักศึกษาทั่วโลก

สมาคมเทคโนโลยีวิปัสสนาสากล - IVTA จัดให้ข้อมูลเบื้องต้น ตารางหลักสูตร การสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ dhamma.org และแอปมือถือ รวมทั้งการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับศูนย์ทั่วโลก

Vipassana Research Institute - VRI provides a store-house of Dhamma related articles and books, education, other online resources and IT support for centres in India and Asia

Vipassana Community Foundation - VCF is a non-profit entity that accepts donations to provide grants and capacity-building investments to new and existing centres worldwide. It is tax-exempt in USA.


การบริจาคในพินัยกรรมของท่าน: มรดกการกุศล

การบริจาคอีกวิธีหนึ่งคือ การทำพินัยกรรมเพื่อยกมรดกให้ธรรมะ โดยปกติแล้วจะเป็นการบริจาคให้ศูนย์วิปัสสนาหรือศูนย์ในภูมิภาค รูปแบบทางกฎหมายที่ถูกต้องสำหรับการยกมรดกนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและประเทศ หากท่านต้องการค้นหาถ้อยคำที่ถูกต้องที่สุดในการเขียนพินัยกรรมเพื่อยกมรดก และต้องการทราบชื่อของศูนย์อย่างเป็นทางการ รวมถึงรายละเอียดการติดต่อของศูนย์ที่ท่านต้องการบริจาค โปรดติดต่อเหรัญญิกหรือเลขานุการขององค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นๆ