คุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับหลักสูตรพิเศษ

การปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวทางนี้ มีหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติเก่าหลายหลักสูตร โดยหลักสูตรเหล่านี้มีเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครในการเข้ารับการอบรมแตกต่างกันไป คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรมีดังต่อไปนี้:


หลักสูตร ๑ วัน หรือ ๓ วัน สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า

ผู้สมัครเคยผ่านการอบรมหลักสูตร ๑๐ วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง และควรเป็นผู้ที่พยายามรักษาศีล ๕ อย่างสุดความสามารถ ท่านที่รักษาผู้อื่นด้วยพลังจักรวาลหรือพลังจิตอื่นๆ ไม่ควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 


หลักสูตรสติปัฏฐาน

  • เคยผ่านการอบรม (ไม่รวมหลักสูตรธรรมบริกร) ในหลักสูตร ๑๐ วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง
  • ปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างน้อย ๑ ปี
  • ไม่เคยปฏิบัติตามแนวทางอื่น ตั้งแต่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนครั้งล่าสุด
  • พยายามปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
  • พยายามรักษาศีล ๕ อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร


หลักสูตรปฏิบัติด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติเก่าที่มีความมุ่งมั่น

ผู้สมัครเคยผ่านการอบรมหลักสูตร ๑๐ วันมาแล้วอย่างน้อย ๓ ครั้ง และมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ในช่วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา โดยหลักสูตรนี้จะไม่มีอาจารย์ผู้ช่วยสอนดำเนินหลักสูตร ไม่มีผู้จัดการหลักสูตร ไม่มีการเข้าพบอาจารย์เพื่อถามข้อสงสัยในตอนเที่ยง หรือการตอบคำถามในตอนท้ายของวัน แต่จะมีธรรมบรรยายในตอนเย็น โดยผู้ปฏิบัติที่เข้าร่วมหลักสูตรต้องรับผิดชอบในการเปิดไฟล์เสียงเองในเวลา ๑๙.๐๐ น.

หลักสูตรนี้มีตารางเวลาเดียวกันกับหลักสูตร ๑๐ วันทั่วไป ผู้เข้าร่วมหลักสูตรต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาความเงียบอันประเสริฐ และถือศีล ๘ ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้เท่านั้น และพยายามปฏิบัติทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่จบหลักสูตร ๑๐ วันครั้งสุดท้าย และพยายามรักษาศีล ๕ อย่างสุดความสามารถ ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ช่วยสอนถึงจะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้


หลักสูตรพิเศษ ๑๐ วัน สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว เคยผ่านหลักสูตร ๑๐ วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ครั้ง เคยผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย  ๑ ครั้ง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร ๑๐ วันอย่างน้อย ๑ ครั้ง ปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ ๑ ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา ๒  ปีที่ผ่านมา พยายามรักษาศีล ๕ อย่างสุดความสามารถในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรพิเศษนี้


หลักสูตรอาจาริยบูชา ๑๔ วัน

หลักสูตรอาจาริยบูชา ๑๔ วัน เดิมมีชื่อว่า Teacher’s Self Course คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้พัฒนาในขณะที่ฝึกปฏิบัติคือการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์, ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและมาตาจี, และต่อบูรพาจารย์ผู้สืบทอดการปฏิบัติตามแนวทางนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน, จนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลักสูตรนี้เปิดรับผู้ปฏิบัติเก่าที่รับใช้ธรรมะอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านหลักสูตร ๑๐ วันเต็มอย่างน้อย ๓ ครั้ง และหลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย ๑ ครั้ง พยายามปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่จบหลักสูตร ๑๐ วันครั้งสุดท้าย และพยายามรักษาศีล ๕ อย่างสุดความสามารถ และได้รับคำรับรองจากอาจารย์ในพื้นที่ หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการอบรมปกติ มีการนั่งปฏิบัติร่วมกันวันละ ๓ ครั้ง พร้อมคำสอนนำในแต่ละวัน แต่ผู้เข้าอบรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่าหลักสูตรปกติ สื่อการสอนมาจากหลักสูตร ๒๐ วัน หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมสำหรับหลักสูตรระยะยาวในอนาคต และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป


หลักสูตร ๒๐ วัน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว เคยผ่านหลักสูตร ๑๐ วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ครั้ง เคยผ่านหลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย  ๑ ครั้ง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร ๑๐ วันอย่างน้อย ๑ ครั้ง ปฏิบัติวันละ ๒ ครั้งเช้าและเย็น ครั้งละ ๑ ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องในช่วง ๒  ปีที่ผ่านมา พยายามรักษาศีล ๕ อย่างสุดความสามารถในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ต้องมีช่วงคั่นระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน ๒ หลักสูตรอย่างน้อย ๖ เดือน และต้องเว้นระยะห่าง ๑๐ วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรระยะยาว


หลักสูตร ๓๐ วัน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว
เคยผ่านหลักสูตร ๑๐ วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๖ ครั้ง
เคยเข้าหลักสูตรสติปัฏฐานสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้ง
เคยเข้าหลักสูตร ๒๐ วัน ๑ ครั้ง
เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรหลักสูตร ๑๐ วันอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ ๑ ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี
พยายามรักษาศีล ๕ อย่างสุดความสามารถเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
ต้องมีช่วงคั่นระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน ๒ หลักสูตรอย่างน้อย ๖ เดือน
ต้องเว้นระยะห่าง ๑๐ วัน ระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวกับหลักสูตรอื่นๆ
คู่สมรสจะต้องสนับสนุนให้เข้าหลักสูตรระยะยาว
สําหรับผู้ที่เข้าหลักสูตร ๓๐ วัน เป็นครั้งแรกหลังจากจบหลักสูตร ๒๐ วัน แล้ว ต้องคั่นด้วยหลักสูตร ๑๐ วัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง


หลักสูตร ๔๕ วัน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว
การรับสมัครจํากัดเฉพาะอาจารย์ผู้ช่วยสอนหรือผู้ที่รับใช้ธรรมะเป็นประจํา
เคยผ่านหลักสูตร ๑๐ วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๗ ครั้ง
ปฏิบัติเฉพาะแต่วิธีนี้วิธีเดียวในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา
เคยผ่านหลักสูตร ๓๐ วัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็นครั้งละ ๑ ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา
รักษาศีล ๕ ไว้อย่างสุดความสามารถในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา
ต้องมีช่วงคั่นระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน ๒ หลักสูตรอย่างน้อย ๖ เดือน
ต้องเว้นระยะห่าง ๑๐ วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ
คู่สมรสต้องให้การสนับสนุนในการเข้าหลักสูตรระยะยาว
สําหรับผู้ที่เข้าหลักสูตร ๔๕ วัน เป็นครั้งแรกหลังจากจบหลักสูตร ๓๐ วัน แล้ว ต้องคั่นด้วยหลักสูตร ๑๐ วัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ทางศูนย์ฯ ไม่อาจยืนยันว่าผู้สมัครจะได้เข้าปฏิบัติจนจบหลักสูตร ๔๕ วันจนกว่าจะปฏิบัติไปถึงวันที่ ๓๐ ของหลักสูตร


หลักสูตร ๖๐ วัน

การรับสมัครจํากัดเฉพาะอาจารย์ผู้ช่วยสอน ที่เคยจบหลักสูตร ๔๕ วัน ๒ ครั้ง และเป็นผู้ที่รับใช้ธรรมะอย่างต่อเนื่อง (เช่น ดำเนินการสอนหลักสูตร ๑๐ วัน อย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปีที่ผ่านมา หรือมีงานอื่นในหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง) จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมหลักสูตร ๖๐ วัน หรือ ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร ๖๐ วัน น้อยครั้งกว่า จะได้รับการพิจารณาก่อน ผู้ปฏิบัติที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้ช่วยสอนควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น


ข้างต้นนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ซึ่งไม่ได้รับรองว่าผู้ใดที่สมัครจะสามารถเข้ารับการอบรมได้ ใบสมัครสำหรับหลักสูตรพิเศษ  ๑๐ หลักสูตรอาจาริยบูชา ๑๔ วัน หลักสูตร ๒๐ วัน หลักสูตร ๓๐ วัน หลักสูตร  ๔๕ วัน และหลักสูตร ๖๐ วัน จะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้ช่วยสอนที่รู้จักท่านดีและอาจารย์ผู้ดูแลภูมิภาค